26.07.2019

NIRIN - New Ideas for Using Railway Infrastructure

Ein Kleinprojekt des Vereins Entwicklungsforum Dresden und der Technischen Universität Prag, Fakultät für Verkehr, Niederlassung Děčínn.

Projektdauer: 01.06.2019 bis 30.05.2020

Eisenbahninfrastrukturen bildeten über 100 Jahre das Rückgrat der Verkehrsinfrastruktur. Damit hat sich eine Haltung in der Bevölkerung herausgebildet, die weit über die nur rationale Eisenbahnnutzung hinausgeht. Zudem priorisierte die Verkehrspolitik in beiden Ländern bis 1989 den Verkehrsträger Eisenbahn.

Mit dem Strukturwandel nach 1990 verlor die Eisenbahn wesentliche Verkehrsanteile, verursacht durch den Rückgang des Eisenbahngüterverkehrs und das Wachstum des motorisierten Individualverkehrs. Damit wurden auch die zugehörigen Eisenbahninfrastrukturen oft entbehrlich. Der Rückbau von Eisenbahnstrecken erfolgt zumeist zögerlich bzw. stößt bei der Bevölkerung häufig auf Skepsis oder Ablehnung.

Jegliche Anpassungen von Verkehrsinfrastrukturen sind umfassend vorzubereiten und frühzeitig mit Bürgern und weiteren Akteuren zu kommunizieren und es bedarf der Erfassung und Bewertung eines möglichst weiten Spektrums denkbarer Entwicklungsszenarien der betroffenen Regionen.

Im SN-CZ-Grenzraum wurden in nahezu allen Regionen in den zurückliegenden 25 Jahren Verkehre auf einzelnen Eisenbahnstrecken reduziert bzw. eingestellt. In den wenigsten Fällen erfolgte allerdings der physische Rückbau der Infrastruktur.

Das Ziel des Projektes besteht im Erfahrungsaustausch über den Umgang mit stillgelegten Bahnstrecken, Vorstellung von konkreten Beispielen dazu sowie Überprüfung von Umsetzungsmöglichkeiten unter den konkreten Bedingungen der jeweiligen Region.

Außerdem wird sich beispielhaft mit der für die tschechische Region wichtige, aber aktuell stillgelegte Bahnstrecke Nr. 132 (im Volksmund Ziegenbahn genannt), die von Děčín nach Teplice verläuft, innerhalb des Projektes befasst. Es finden Vor-Ort-Begehungen statt und es werden Überlegungen der möglichen Weiternutzung dieser Strecke (wie Wiederaufnahme des Bahnverkehrs, Wander/Fahrradwege, Nutzung für den Straßenverkehr usw.) entsprechend den Bedarfen der Region und deren Bevölkerung erörtert.

Erster Workshop am 04.12.2019 in Děčín

Am 4. Dezember 2019 fand der 1. Workshop innerhalb des Projektes NIRIN im Bildungszentrum „Zámecká sýpka“ in Děčín statt.

Herr Smíšek begrüßte die Teilnehmer und erläuterte die Ausgangssituation und Problemlage der „Ziegenbahn“ in Děčín. Dabei handelt es sich um eine nicht mehr befahrene eingleisige Eisenbahnstrecke von Děčín in Richtung Teplice.

Welche Probleme sind bei der Auflassung der Strecke und Umwandlung in einen Radweg zu lösen. Die damit verbundenen Fragen waren Schwerpunkt des Workshops.

Ein Vertreter des tschechischen staatlichen Unternehmens Verwaltung der Eisenbahn-Verkehrswege bestätigte, dass eine Wiederbelebung der Strecke aufgrund des fehlenden Bedarfs eher nicht zu erwarten ist und eine Übertragung der Strecke an den Bezirk Ústí oder die anliegenden Gemeinden und Städte aus Sicht dieses staatlichen Unternehmens in Betracht gezogen werden kann.

Im zweiten Teil des Workshops stellte Dr. Hunger grundsätzliche Überlegungen zur Planung von Radwegen in Deutschland vor mit dem Schwerpunkt der erfolgreichen Lösung von Nutzungskonflikten.

Herr Liebing, Bürgermeisters der Stadt Wolkenstein, stellte in einem Vortrag die Planung und den Bau des Preßnitztal-Radweges und seine erfolgreiche Annahme durch die Anrainer und Touristen dar und beschloss den ersten Workshop mit einem Erfahrungsbericht aus der Praxis.

Das Projekt wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.

NIRIN - New Ideas for Using Railway Infrastructure

Malý projekt ČVUT Praha, Fakulty dopravní, pracoviště Děčín a spolku Entwicklungsforum Dresden.

Železniční infrastruktura tvořila po více jak 100 et základ dopravní infrastruktury. To vedlo u obyvatelstva k vytvoření vazeb, které jdou nad rámec pouhého racionálního využití železnic. V obou zemích také až do roku 1989 dopravní politika preferovala železnici jako hlavního přepravce.

Po strukturálních změnách po roce 1990 však železniční doprava ztratila významný podíl na celkovém objemu dopravy, kdy došlo k úbytku nákladní železniční dopravy a k nárůstu motorizované individuální dopravy. Příslušná železniční infrastruktura se tak mnohdy stala nadbytečnou. Demontáž železničních tratí však vetšinou probíhá velice pomalu resp. naráží často na skepsi ba odmítnutí ze strany obyvatoelstva.

Veškeré úpravy infrastruktury je potřeba řádně připravit a zavčas komunikovat s obyvateli a dalšími subjekty. Dalším předpokladem je vydefinování a vyhodnocení co nejširšího spektra myslitelných scénářů vývoje daného regionu.

V uplynulých 25 lety došlo téměř ve všech regionech CZ-SN-pohraničí k redukci, resp. ukončení provozu na železničních tratích. Ale pouze v několika málo případech došlo k fyzické demontáži této infrastruktury.

Cílem projektu je výměna zkušeností v oblasti konverze železničních tratí, představení konkrétních příkladů a přezkum realizačních možností s ohledem na konkrétní podmínky daného regionu.

Vedle výměny zkušeností a znalostí bude projekt přímo cílit na jednu vzorovou a v české části regionu velice důležitou, ale aktuálně nevyužívanou železniční trať č. 132 (přezdívaná Kozí dráha), která vede z Děčína na Teplice. Součástí projektu proto budou i prohlídky na místě a projednání možností využití této trati (např. obnova železnicní dopravy, turistická/cyklostezka, využití pro silniční dopravu atd.) v souladu s potřebami regionu a jeho obyvatelstva.

První workshop dne 04.12.2019 v Děčíně

Dne 4. Prosince 2019 se v prostorách vzdělávacího centra „Zámecká sýpka“ v Děčíně konal 1. Workshop projektu NIRIN.

Účastníky přivítal pan Smíšek, který poté popsal výchozí situaci a problematiku tzv. Kozí dráhy  v Děčíně. Jedná se o již nevyužívanou jednokolejovou železniční trať, která vede z Děčína na Teplice.

Jaké problémy jsou spojené s ukončením provozu a s konverzí na cyklotrasu? Tento okruh otázek byl hlavním obsahem workshopu.

Zástupce české státní organizace Správa železniční dopravní cesty uvedl, že vzhledem  k chybějící poptávce spíše nelze očekávat obnovení provozu. Z pohledu Správy železniční dopravní cesty také lze uvažovat o předání trasy Ústeckému kraji nebo dotčeným okolním obcím.

Ve druhé části workshopu představil doktor Hunger hlavní principy plánování cyklotras v Německu, s důrazem na dosažení vhodných řešení v případě konfliktů způsobů využití.

Starosta města Wolkenstein, pan Liebing, představil ve svém příspěvku plánování a stavbu Přísečnické cyklostezky, která byla velice dobře přijata jak zdejším obyvatelstvem, tak ze strany turistů. Jeho příspěvek s praktickými zkušenostmi uzavřel tento první workshop

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.


 

Zurück