NIRIN - New Ideas for Using Railway Infrastructure

Ein Kleinprojekt des Vereins Entwicklungsforum Dresden und der Technischen Universität Prag, Fakultät für Verkehr, Niederlassung Děčín.

Eisenbahninfrastrukturen bildeten über 100 Jahre das Rückgrat der Verkehrsinfrastruktur. Damit hat sich eine Haltung in der Bevölkerung herausgebildet, die weit über die nur rationale Eisenbahnnutzung hinausgeht. Zudem priorisierte die Verkehrspolitik in beiden Ländern bis 1989 den Verkehrsträger Eisenbahn.

Mit dem Strukturwandel nach 1990 verlor die Eisenbahn wesentliche Verkehrsanteile, verursacht durch den Rückgang des Eisenbahngüterverkehrs und das Wachstum des motorisierten Individualverkehrs. Damit wurden auch die zugehörigen Eisenbahninfrastrukturen oft entbehrlich. Der Rückbau von Eisenbahnstrecken erfolgt zumeist zögerlich bzw. stößt bei der Bevölkerung häufig auf Skepsis oder Ablehnung.

Jegliche Anpassungen von Verkehrsinfrastrukturen sind umfassend vorzubereiten und frühzeitig mit Bürgern und weiteren Akteuren zu kommunizieren und es bedarf der Erfassung und Bewertung eines möglichst weiten Spektrums denkbarer Entwicklungsszenarien der betroffenen Regionen.

Im SN-CZ-Grenzraum wurden in nahezu allen Regionen in den zurückliegenden 25 Jahren Verkehre auf einzelnen Eisenbahnstrecken reduziert bzw. eingestellt. In den wenigsten Fällen erfolgte allerdings der physische Rückbau der Infrastruktur.

Das Ziel des Projektes besteht im Erfahrungsaustausch über den Umgang mit stillgelegten Bahnstrecken, Vorstellung von konkreten Beispielen dazu sowie Überprüfung von Umsetzungsmöglichkeiten unter den konkreten Bedingungen der jeweiligen Region.

Außerdem wird sich beispielhaft mit der für die tschechische Region wichtige, aber aktuell stillgelegte Bahnstrecke Nr. 132 (im Volksmund Ziegenbahn genannt), die von Děčín nach Teplice verläuft, innerhalb des Projektes befasst. Es finden Vor-Ort-Begehungen statt und es werden Überlegungen der möglichen Weiternutzung dieser Strecke (wie Wiederaufnahme des Bahnverkehrs, Wander/Fahrradwege, Nutzung für den Straßenverkehr usw.) entsprechend den Bedarfen der Region und deren Bevölkerung erörtert.

Das Projekt wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.

NIRIN - New Ideas for Using Railway Infrastructure

Malý projekt ČVUT Praha, Fakulty dopravní, pracoviště Děčín a spolku Entwicklungsforum Dresden.

Železniční infrastruktura tvořila po více jak 100 et základ dopravní infrastruktury. To vedlo u obyvatelstva k vytvoření vazeb, které jdou nad rámec pouhého racionálního využití železnic. V obou zemích také až do roku 1989 dopravní politika preferovala železnici jako hlavního přepravce.

Po strukturálních změnách po roce 1990 však železniční doprava ztratila významný podíl na celkovém objemu dopravy, kdy došlo k úbytku nákladní železniční dopravy a k nárůstu motorizované individuální dopravy. Příslušná železniční infrastruktura se tak mnohdy stala nadbytečnou. Demontáž železničních tratí však vetšinou probíhá velice pomalu resp. naráží často na skepsi ba odmítnutí ze strany obyvatoelstva.

Veškeré úpravy infrastruktury je potřeba řádně připravit a zavčas komunikovat s obyvateli a dalšími subjekty. Dalším předpokladem je vydefinování a vyhodnocení co nejširšího spektra myslitelných scénářů vývoje daného regionu.

V uplynulých 25 lety došlo téměř ve všech regionech CZ-SN-pohraničí k redukci, resp. ukončení provozu na železničních tratích. Ale pouze v několika málo případech došlo k fyzické demontáži této infrastruktury.

Cílem projektu je výměna zkušeností v oblasti konverze železničních tratí, představení konkrétních příkladů a přezkum realizačních možností s ohledem na konkrétní podmínky daného regionu.

Vedle výměny zkušeností a znalostí bude projekt přímo cílit na jednu vzorovou a v české části regionu velice důležitou, ale aktuálně nevyužívanou železniční trať č. 132 (přezdívaná Kozí dráha), která vede z Děčína na Teplice. Součástí projektu proto budou i prohlídky na místě a projednání možností využití této trati (např. obnova železnicní dopravy, turistická/cyklostezka, využití pro silniční dopravu atd.) v souladu s potřebami regionu a jeho obyvatelstva.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Zurück