NIRIN - Vierter Workshop am 02.12.2021 in Dresden

Ein Kleinprojekt des Vereins Entwicklungsforum Dresden und der Technischen Universität Prag, Fakultät für Verkehr, Niederlassung Děčín

NIRIN - New Ideas for Using Railway Infrastructure

4. Workshop am 02.12.2021 Online

Am 02. Dezember 2021 fand der 4. Projektworkshop innerhalb des Projektes NIRIN als Internetkonferenz statt.

Herr Reichelt begrüßte die Teilnehmer  und stellte die Vortragenden vor.

Herr Kašpar berichtete in seinem Vortrag „Aktuelle Lage der Ziegenbahn aus der Sicht der Eisenbahnverwaltung“ über die Entscheidungen der zuständigen Behörden der Tschechischen Republik (u.a. Verkehrsministerium, Regionalamt der Region Ústí nad Labem) zur weiteren Nutzung der sog. „Ziegenbahn“ und über die Maßnahmen, die derzeit von der Eisenbahnverwaltung an der Strecke umgesetzt werden bzw. noch umzusetzen sind.

Es wurde entschieden, ein Teil der Stracke (zwischen Děčín und Telnice) zu sanieren und wieder in Betrieb zu nehmen, allerdings nur für (touristische) Verkehre an Wochenenden. In einer Zweitnutzung wird der aufgearbeitete Abschnitt der „Ziegenbahn“ an Werktagen zur Entlastung des Bahnknotens Děčín genutzt werden.  

Herr Kašpar erläuterte an Hand von Bildern die vielen verschiedenen Baumaßnahmen, die erforderlich waren und sind, um dieses Teilstück wieder in Betrieb zu nehmen. Zusammenfassend wies er darauf hin, dass andere bedeutsame Vorhaben der Eisenbahnverwaltung auf Grund der Ressourcenbindung für die Teilsanierung der „Ziegenbahn“ zurückgestellt werden mussten.

Herr Zeisek erläuterte anhand von Videosequenzen den maroden Zustand der Gleisinfrastruktur der „Ziegenbahn“, die bei der Befahrung der Strecke mit einer Draisine durchseitlich, vorn und unter dem Gefährt angebrachten Kameras aufgezeichnet wurden.

Auf dem von den Kameras aufgezeichneten und in die Beratung eingespielten Video waren die erforderlichen Reparaturarbeiten an Fahrweg und Hochbauten gut erkennbar. Neben einer Erneuerung von Bahnschwellen in längeren Abschnitten, waren allerdings auch aufwändigere Arbeiten wie Korrektur von  Gleisgeometrien und Sicherung von Hanglagen unmittelbar neben dem Gleisbett erforderlich. 

Mit vielen interessanten Fotos wurde von Herrn Smíšek das Anlegen einer Mountainbike Strecke am Hutberg, also direkt an der „Ziegenbahn“ durch interessierte und engagierte Bürger in eigener Regie und Planung vorgestellt.  Beeindruckend waren die vielen Kinder und Jugendlichen, die sich mit großem Elan und sichtbarer Freude an dem Projekt beteiligten. Mit der Entscheidung, den oben genannten Abschnitt der „Ziegenbahn“ wieder in Betrieb zu nehmen, sind allerdings neue Konzepte für diese Mountainbike Strecke zu entwickeln.

Herr Aster erläuterte die komplexen Zusammenhänge beim Bau neuer Straßeninfrastrukturen – die geplante Autobahnzufahrt von der Stadt Děčín zur Autobahn D8 7 / A17 (Autobahn Prag – Dresden) in Nutzungs- und Flächenkonkurrenz zu anderen Verkehrsträgern. Dabei wurde deutlich, dass sich ändernde Vorstellungen eines nachhaltigen Verkehrssystems und damit einhergehende veränderte bzw. neue Wertungsparameter und Anforderungen erheblichen Einfluss haben auch auf Ergänzungen und Verbesserungen bestehender Verkehrsinfrastrukturen. Eine der geplanten Optionen war und ist die Nutzung des Bahnkorridors der "Ziegenbahn" als Autobahnzubringer.

Zum Abschluss des Treffens fassten Herr Reichelt und Herr Smíšek kurz die Inhalte der Projektworkshops und das breite Themenspektrum rund um das Thema Umnutzung von Bahnstrecken zusammen. 

Das Projekt wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.

------------------------

Malý projekt ČVUT Praha, Fakulty dopravní, pracoviště Děčín a spolku Entwicklungsforum Dresden

NIRIN - New Ideas for Using Railway Infrastructure

Čtvrtý workshop dne 02.12.2021 Online

Dne 02. prosince 2021 se v rámci projektu NIRIN uskutečnil formou internetové konference 4. projektový workshop. 

Pan Reichelt přivítal účastníky a představil přednášející.

Pan Kašpar ve své prezentaci "Současná situace kozí dráhy z pohledu drážní správy" informoval o rozhodnutích příslušných orgánů České republiky (jako jsou ministerstvo dopravy, Krajský úřad Ústeckého kraje) o způsobu dalšího využívání tzv. "Kozí dráhy" a o opatřeních, která na dráze aktuálně realizuje, resp. ještě bude realizovat, drážní správa.

Bylo rozhodnuto část trati (mezi Děčínem a Telnicí) zrekonstruovat a znovu zprovoznit, ale pouze pro (turistický) provoz o víkendech. Sekundárně bude rekonstruovaný úsek „Kozí dráhy“ sloužit ve všední dny k odlehčení železničního uzlu Děčín. 

Pan Kašpar na obrázcích vysvětlil mnoho různých stavebních opatření, která byla a jsou nutná pro zprovoznění tohoto úseku. Souhrnně upozornil, že kvůli vázání prostředků na částečnou obnovu "Kozí dráhy" musely být odloženy další důležité projekty železniční správy.

Pan Zeisek osvětlil za podpory videozáznamů, havarijní stav kolejové infrastruktury "Kozí dráhy". Záběry byly pořízeny pomocí kamer umístěných po stranách, vpředu a pod drezínou, která byla využita pro inspekci tratě.

Kamerové videozáznamy, které byly prezentovány v rámci workshopu, jasně dokumentovaly nutné a nezbytné opravy na trati a na nadzemních konstrukcích. Kromě obnovy železničních pražců v delších úsecích bylo nutné provést i další rozsáhlé práce, jako jsou úprava geometrie koleje a zajištění svahů bezprostředně přiléhajících ke kolejovému tělesu. 

Za pomoci mnoha zajímavých fotografií představil pan Smíšek vytvořenou stezku pro horská kola na kopci Klobouk, kterou vyrvořili zainteresovaní a angažovaní občané ve vlastní režii i plánování.  Působivé bylo množství dětí a mladých lidí, kteří se projektu účastnili s velkým nadšením a s viditelnou radostí. Po výše uvedeném rozhodnutí opět obnovit provoz na „Kozí dráze“ je však potřeba vypracovat nové koncepty pro tuto stezku pro horská kola

Pan Aster vysvětlil složité vzájemné vztahy při výstavbě nové silniční infrastruktury – plánovaného dálničního přivaděče z města Děčín k dálnici D8 7 / A17 v Německu (dálnice Praha – Drážďany) v konkurenci s ostatními druhy dopravy z hlediska využití a prostoru. Ukázalo se, že měnící se představy o udržitelném dopravním systému a s tím související změněné nebo nové parametry a požadavky na hodnocení mají také značný vliv na doplnění a zlepšení stávající dopravní infrastruktury. Jednou plánovaných variant bylo a je i využití železničního koridoru „Kozí dráhy“ jako dálničního přivaděče.

Na závěr jednání pan Reichelt a pan Smíšek krátce shrnuli obsah projektových workshopů a široký záběr témat, které jsou spojeny s konverzí železničních tratí.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Zurück