Hydrogen – Exhibition: Europäische Wasserstoffstrategie und ihre Bedeutung für die Euroregion / Evropská vodíková strategie a její význam pro euroregion

Hydrogen – Exhibition:
Europäische Wasserstoffstrategie und ihre Bedeutung für die Euroregion

Ein gemeinsames Kleinprojekt des Entwicklungsforums Dresden und des tschechischen Vereins ACoRD CZ aus Ústí nad Labem

Hydrogen – Exhibition:
Evropská vodíková strategie a její význam pro euroregion

Společný malý projekt spolku Entwicklungsforum Dresden a ACoRD CZ z.s. z Ústí nad Labem

Online Webinar am 22.03.2022

Herr Lutz Reichelt, LBST GmbH, begrüßte die Teilnehmer und stellte die Vortragenden kurz vor.

Herr Patrick Schmidt, LBST GmbH, stellte in einem interessanten Vortrag das europäische Projekt CONCAWE vor, an dessen Erarbeitung die LBST GmbH als ein Partner beteiligt ist. In dem Projekt wurden u.a. verschiedenste Szenarios der Preisentwicklung wasserstoffbasierter Kraftstoffe in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren, wie z. B. der Region, in der sie erzeugt werden und im Vergleich zur Verwendung von reinem Wasserstoff für den Zeitraum 2020, 2030 bis 2050 ermittelt und bewertet.

Frau Simona Mohacsi, Direktorin der Verkehrsbetriebe der Stadt Ústí nad Labem, stellte das Projekt Einführung der Wasserstoffmobilität in der Stadt Ústí nad Labem“ vor und erläuterte die einzelnen Maßnahmen, die dazu geplant sind und sich teilweise in der Umsetzung befinden. Dank der Zusammenarbeit zwischen der Stadt, dem Verkehrsbetrieb und dem örtlichen Chemieunternehmen SPOLCHEMIE ist es gelungen, ein Projekt vorzubereiten, dessen Kern die Beschaffung von 20 Wasserstoffbussen für den Stadtverkehr ist. Dazu wird eine auch öffentlich nutzbare Wasserstofftankstelle unmittelbar an der Grundstücksgrenze des Chemiewerkes SPOLCHEMIE in Ústí n. L. errichtet. Wasserstoff entsteht in dieser Fabrik als Abfallprodukt bei der Produktion anderer Produkte. Im Hinblick auf die völlig neuen "Wasserstoff"-Anforderungen umfasst das Projekt auch die Rekonstruktion bzw. den umfassenden Umbau des technischen Hintergrunds des Verkehrsbetriebes (Depots, Werkstätte, Schulungen der Mitarbeiter usw.).

Herr Lutz Reichelt, LBST GmbH, präsentierte in seinem Beitrag die Vor- und Nachteile unterschiedlicher, alternativer Antriebe im Schienenverkehr. Der Vergleich umfasste oberleitungsgespeiste Züge, Züge mit Batterie, Züge mit Brennstoffzelle und Hybridantriebe. Ausführlich wurden die in Deutschland schon in mehreren Regionen im normalen Betrieb eingesetzten Züge mit Brennstoffzellen vorgestellt und beschrieben sowie die damit gemachten Erfahrungen dargestellt.

Zwischen den Teilnehmern und Vortragenden fand nach jedem Vortrag eine rege Diskussion statt.

Das Projekt wir mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.

Online webinář dne 22.03.2022

Pan Lutz Reichelt, LBST GmbH, přivítal účastníky a představil krátce přednášející.

Pan Patrick Schmidt, LBST GmbH, přednesl zajímavou prezentaci o evropském projektu CONCAWE, na jehož realizaci se společnost LBST GmbH podílí jako partner. V rámci projektu byl mimo jiné zkoumán a vyhodnocová vývoj cen paliv na bázi vodíku v závislosti na různých faktorech, jako je např. regionu, ve kterém jsou vyráběna, a ve srovnání s využitím čistého vodíku pro období 2020, 2030 až 2050.

paní Simona Mohacsi, ředitelka Dopravního podniku města Ústí nad Labem, představila projekt "Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem" a vysvětlila jednotlivá opatření, která jsou za tímto účelem plánována a částečně již realizována. Díky spolupráci města, dopravního podniku a zdejšího podniku chemické výroby SPOLCHEMIE se podařilo připravit projekt, jehož jádrem je pořízení 20 vodíkových autobusů pro městskou dopravu. Za tímto účelem se přímo na hranici pozemku chemického závodu SPOLCHEMIE v Ústí n. L. buduje vodíková čerpací stanice, kterou bude moci  využívat i veřejnost. Vodík je v této továrně odpadním produktem z výroby jiných produktů. S ohledem na úplně nové „vodíkové“ požadavky je součástí projektu je také rekonstrukce, resp. rozsáhlé přebudování technického zázemí dopravního podniku (depa, opravárenské prostory, proškolení zaměstnanců ap.).

pan Lutz Reichelt, LBST GmbH, představil ve svém příspěvku výhody a nevýhody různých alternativních pohonů v železniční dopravě. Srovnání zahrnovalo vlaky napájené z trolejového vedení, vlaky s bateriemi, vlaky s palivovými články a s hybridními pohony. Byly představeny a podrobně popsány vlaky s palivovými články, které jsou již v běžném provozu v několika německých regionech, a byly popsány zkušenosti s nimi.

Po každé prezentaci proběhla živá diskuse mezi účastníky a přednášejícími.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zurück