Hydrogen – Exhibition: Europäische Wasserstoffstrategie und ihre Bedeutung für die Euroregion - Vernissage / Evropská vodíková strategie a její význam pro euroregion

Hydrogen – Exhibition:
Europäische Wasserstoffstrategie und ihre Bedeutung für die Euroregion

Ein gemeinsames Kleinprojekt des Entwicklungsforums Dresden und des tschechischen Vereins ACoRD CZ aus Ústí nad Labem

Hydrogen – Exhibition:
Evropská vodíková strategie a její význam pro euroregion

Společný malý projekt spolku Entwicklungsforum Dresden a ACoRD CZ z.s. z Ústí nad Labem

Vernissage und Workshop am 14.06.2022 in Dresden

Die Vorsitzenden beider Projektpartner, Herr Dr. Wildoer, Entwicklungsforum Dresden und Herr Jiří Wiesner, ACoRD CZ begrüßten die Teilnehmer und stellten kurz ihre Vereine und das Ziel des gemeinsamen Projektes Hydrogen-Exhibition vor.

Die Sächsische Wasserstoffstrategie, erst vor kurzem vom Freistaat Sachsen verabschiedet, wurde von Frau Dr. Seddig, SMEKUL in einem interessanten und gut verständlichen Vortrag präsentiert. Daran schloss sich eine rege Diskussion sowohl zwischen den Teilnehmern als auch mit der Referentin an. Diese drehte sich vor allem um die Frage, wie es gelingen kann, die erneuerbaren Energien in dem Maße und Tempo auszubauen, wie sie für die Produktion der geplanten Mengen grünen Wasserstoffes erforderlich sind. In diesem Zusammenhang wurde z. B. auf die getroffenen Entscheidungen der Bundesregierung und der Sächsischen Landesregierung zum Ausbau der Windenergie verwiesen.

Herr Josef Mareš, ACoRD CZ präsentierte den Teilnehmern die Wasserstoffstrategie der Tschechischen Republik sowie des Bezirkes Ústí nad Labem in einem lebendigen und kurzweiligen Vortrag. In der sich anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass die Tschechische Republik nicht davon ausgeht, die geplanten Wasserstoffmengen nur mit grünem Strom herzustellen, sondern sie sieht auch eine erhebliche Nutzung der Kernenergie vor. Auch der bei Produktionsprozessen in der chemischen Industrie anfallende Wasserstoff soll verstärkt genutzt werden.

An den Workshop schloss sich unmittelbar die Vernissage der innerhalb dieses Projektes von beiden Projektpartnern gestalteten Ausstellung „Hydrogen Exhibition – Europäischer Wasserstoffstrategie und ihre Bedeutung für die Euroregion“ an.

Mit einem kleinen Imbiss und persönlichen Gesprächen in lockerer Runde schloss die Veranstaltung.

Das Projekt wir mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.

Zahájení výstavy a workshop dne 14.06.2022 v Drážďanech

Předsedové obou projektových partnerů, pan dr. Wildoer, Entwicklungsforum Dresden a pan Jiří Wiesner, ACoRD CZ, přivítali účastníky a krátce představili své spolky a současně cíl společného projektu Hydrogen-Exhibition.

Saskou vodíkovou strategii, kterou Svobodný stát Sasko přijal teprve nedávno, představila paní dr. Seddig, SMEKUL, v zajímavé a velice dobře vypracované přednášce. Následovala živá diskuse jak mezi účastníky, tak s paní přednášející. Diskuse se točila hlavně kolem otázky, zda a jak lze získat energii z obnovitelných zdrojů energie v takovém rozsahu a tempu, které jsou nezbytné pro výrobu plánovaného množství zeleného vodíku. V této souvislosti byla např. zmíněna rozhodnutí spolkové vlády a saské zemské vlády o rozšíření větrné energie.

Pan Josef Mareš, ACoRD CZ, představil účastníkům v živé a pestré přednášce vodíkovou strategii České republiky a Ústeckého kraje. Z následné diskuse vyplynulo, že Česká republika nepočítá s výrobou plánovaného množství vodíku pouze ze zelené elektřiny, ale počítá taktéž s nemalým využitím jaderné energie. Dojde také k většímu využití vodíku, který je produkován v rámci výrobních procesů v chemickém průmyslu.

Na workshop bezprostředně navázala vernisáž výstavy „Evropská vodíková strategie a její význam pro euroregion“, kterou v rámci projektu společně vypracovali oba projektoví partneři.

Akce byla zakončena malým občerstvením a osobními rozhovory v uvolněné atmosféře.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zurück