Hydrogen Exhibition: Europäische Wasserstoffstrategie und ihre Bedeutung für die Euroregion

Hydrogen – Exhibition:
Europäische Wasserstoffstrategie und ihre Bedeutung für die Euroregion

Ein gemeinsames Kleinprojekt des Entwicklungsforums Dresden und des tschechischen Vereins ACoRD CZ aus Ústí nad Labem

Projektdauer: 01.12.2021 bis 30.06 2022

Hydrogen – Exhibition:
Evropská vodíková strategie a její význam pro euroregion

Společný malý projekt spolku Entwicklungsforum Dresden a ACoRD CZ z.s. z Ústí nad Labem

Die Europäische Union hat sich auf ehrgeizige Klimaschutz-Ziele verständigt, mit dem Ziel einer Reduktion der Treibhausgas-emissionen bis 2030 gegenüber 1990 um 55%. Mit dem im Sommer 2021 verabschiedeten Aktionsprogramm „fit for 55“ wird dies konkretisiert.

Eine herausragende Rolle kommt in diesem Zusammenhang Wasserstoff zu. Die Europäische Kommission trägt dem mit einer eigenen Wasserstoffstrategie Rechnung. Weitere Wasserstoff-strategien zur Förderung von Wasserstofftechnologien und ihrer Anwendung wurden sowohl auf der Ebene der Mitgliedstaaten (d. h. auch in DE und CZ) als auch auf der Ebene der Regionen entwickelt.

Mit diesem Projekt soll nicht nur der "große Rahmen" (EU- und nationale Strategie), sondern auch seine konkreten Aus-wirkungen auf der Ebene der Bürger vermittelt werden. Ein weiteres Ziel ist die Darstellung der einzelnen Wasserstoff-aktivitäten auf beiden Seiten der Grenze. Und nicht zuletzt soll daran erinnert werden, dass es Wasserstoff und Wasser-stofftechnologien in der Euroregion schon seit Jahrzehnten gibt (in Ústí nad Labem gab es z.B. eine Wasserstoffpipeline und dem Stadtgas für die Beleuchtung der Stadt wurde mal Wasserstoff beigemischt) und deren zukünftiger verstärkter Einsatz einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität der Bürger und des Klimaschutzes leistet.

Das Projekt wird mit Mittel der Europäischen Union gefördert

Evropská unie se dohodla na ambiciózních cílech v oblasti ochrany klimatu s cílem snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% ve srovnání s rokem 1990. Akční program "fit for 55" přijatý v létě 2021 to konkretizuje.

Vodík v této souvislosti hraje významnou roli. Evropská komise to zohledňuje ve své vlastní vodíkové strategii. Další vodíkové strategie na podporu vodíkových technologií a na jejich aplikaci pak byly vypracovány jak na úrovni členských zemí (tj. i SRN a ČR), tak na úrovni regionů.

Tímto projektem chceme tedy představit nejen onen „velký rámec” (EU a národní strategie), ale také jeho konkrétní dopady na úrovni občanů. Dalším cílem je představit jednotlivé vodíkové aktivity na obou stranách pohraničí. A v neposlední řadě chceme poukázat na to, že vodík a vodíkové technologie jsou v euroregionu přítomny již desítky let (např. v Ústí nad Labem existoval vodíkovod a vodík se přidával do svítiplynu pro osvětlení města) a že do budoucna budou ještě více využívány a budou přispívat ke zkvalitnění kvality života občanů a ke zlepšení ochrany klimatu.

Projekt je financován s podporou Evropské unie.

Zurück